Participácia je súčasťou demokratickej spoločnosti. Participovať znamená zúčastňovať sa, podieľať sa, a preberať zodpovednosť. Participácia má byť konštruktívna a dobrovoľná.

Participáciou sa deti a mládež zapájajú do rozhodnutí a v dialógu s dospelými sú vnímaní ako partneri. V prostredí, kde deti a mládež  cítia, že na ich názore záleží sa zapájajú častejšie a s nadšením.  Vedením k participácii rozvíjajú deti a mládež množstvo zručností a  kompetencií, napr. kritické myslenie, organizačné zručnosti. Okrem toho sa učia o vlastných právach a v praxi skúšajú ako svojím konaním môžu veci zmeniť.

Participatívny rozpočet je demokratický nástroj, v ktorom sa občania zapájajú priamo do rozhodnutia o použití časti financií z rozpočtu (napr. obecného, školského). Podporuje verejnú diskusiu. Cieľom je zapojením občanov do výberu projektov a rozhodnutí o podpore zvýšiť dopad lokálnej politiky. Ľudia môžu určiť, čo chcú v zlepšiť a zapojiť sa do tvorby i realizácie projektov z rozpočtu.

PARTI je projekt participatívneho rozpočtu na úrovni základných organizácií., základná organizácia má šancu získať finančné prostriedky o ktorých použití rozhodnú samotní členovia danej ZO. Deti, mladí ľudia sa  majú šancu zapojiť do návrhov, tvorby vlastných projektov pre ktoré sa snažia získať podporu v kampani. V závere sa hlasovaním na ZO, do ktorého sú prizvaní všetci členovia ZO, rozhodne, ktorý projekt bude realizovaný

Cieľom projektu je vzdelávať členov o participácii, rozvíjať ju v rámci DO FÉNIX. Pilotným projektom participatívneho rozpočtu podporiť ďalšie rozvíjanie participatívnych procesov v ZO. Poskytnúť možnosť vyskúšať si participatívny rozpočet na vlastnej koži a motivovať členov aktívne sa zapájať v spoločnosti a zavádzať participatívne procesy, kde je to možné.

Členovia sa budú podieľať na rozhodnutiach s vedomím vlastnej zodpovednosti za svoje rozhodnutia.

Projekt pozostáva z úvodného vzdelávania pre mladých ambasádorov a koordinátorov projekt, realizácie participatívneho rozpočtu a následnej realizácii projektu na ZO.

PARTI projekt sa realizuje 1 x ročne. Prihlasuje sa základná organizácia a 2 mladí ambasádori vo veku 13-17 rokov  + 1 koordinátor vo veku 18+

Projekty a aktivity zrealizované v rámci projektu PARTI:

2023 MINI PARTI projekt
Zapojené organizácie a ich projekty:

2023 PARTI projekt
Zapojené organizácie a ich projekty:

2022 PARTI projekt
Zapojené organizácie a ich projekty:

 • Levice (Herný kútik s kalcetami)
 • Košice
 • Košická Belá

2020 PARTI projekt – ONLINE
Zapojené organizácie a ich projekty:

 • Košice (Actvitiy outdoor place – Party stan),
 • Handlová (Game tables a bylinková záhradka),
 • Humenné (Miestnosť plná nápadov),
 • Košická Belá (Oddychový kútik v klubovni pre členov Fénixu),
 • Levice (Oddychový kútik – debatný priestor pre členov),
 • Sládkovičovo (Čitateľský kútik),
 • Stará Turá (Chill zone),
 • Spišská Nová Ves (Ľudové tradície a zvyky vo Fénixe)

2019 PARTI projekt
Zapojené organizácie a ich projekty:

 • Galanta (Vynovenie športového náčinia),
 • Handlová (Zelená klubovňa),
 • Handlová-Námestie baníkov (Modernizácia a technické vybavenie klubovne),
 • Kráľová pri Senci (Modernizácia vybavenia stanov),
 • Krásno nad Kysucou (Nové lavičky pre priestory na stretávanie)
 • Stará Turá (Obnova klubovne)